Poradíme vám s výběrem
800 188 888 medik@tco.cz

Info o pacientovi

Kartotéka pacientů

Kartotéka pacientů slouží k zařazení nového pacienta nebo vyhledání existujícího pacienta dle libovolného údaje s následnou možností zobrazení a oprav dalších pacientových záznamů.


Karta pacienta

Karta pacienta umožní nejen detailnější popis osobních údajů o pacientovi, ale také o jeho nemocech, úrazech a vyšetřeních. Ke každé kartě pacienta si můžete připojit přílohy, například rentgenový snímek pacienta nebo záznam vyšetření pacienta od jiného lékaře, případně výsledek z laboratoře.

Program podporuje několik externích RVG. Díky tomu není nutné nového pacienta zakládat dvakrát v obou programech ani již existujícího pacienta hledat ve dvou kartotékách. Vždy se pacient založí nebo najde v kartotéce programu Duna  a poté se vyvolá daný externí program ikonou pro propojení. V Nastavení programuDefinice externích zařízení je možné z předdefinových zařízení vybrat pouze ty, které v ordinaci reálně existují.


Chorobopis

Zápis ošetření je jednoduchý textový zápis, který obsahuje:

 • datum (přiřazuje se automaticky při novém zápisu a není možno jej již opravovat)

 •  text ošetření (možno zapsat libovolně dlouhý text)

Při tisku chorobopisu si můžete zvolit, zda budete tisknout jen aktuální dekurz nebo vytisknete úplně všechny záznamy ošetření daného pacienta, případně zvolíte záznamy jen za určité období.

Jednotlivé záznamy v chorobopise můžete elektronicky podepsat. Tlačítko pro e-podpis má dva stavy. Bílé znamená, že záznam ještě nebyl podepsán, modré, že již podepsán je.

Stisknutím modrého tlačítka na podepsaném zápise  se provádí verifikace podpisu. Program vypíše oznámení, jakým certifikátem byl záznam podepsán a překontroluje jeho platnost. Při podpisu dojde automaticky k zamčení denního záznamu.

Podepisovat lze certifikátem z úložiště Windows nebo vyexportovaným certifikátem do souboru (s příponou .pfx). V tomto případě je navíc chráněn i heslem. Certifikát musí být vydán Certifikační autoritou a musí mít kromě veřejné části také soukromý klíč. Jiným typem certifikátu není možné záznamy v chorobopise podepisovat.

Z denního záznamu chorobopisu, z anamnézy, případně kombinací obou údajů můžete naplnit a vytisknout tyto formuláře: Výměnný list, Poukazy na V/O,  Lékařská zpráva, Výpis ze zdravotní dokumentace. U vybraných formulářů si uživatel může zvolit, zda tisknout na volný list papíru nebo do předtištěného formuláře, případně i typ formuláře SEVT, DITIS nebo  ASKER.

Další formuláře, které je možné z programu vytisknout: Potvrzení o trvání DPN, Źádanka o laboratorní vyšetření, Žádost o neomezené vycházky, Poukaz na brýle, Příkaz k transportu a Návrh na lázeňskou péči.

Novinkou v programu je  vystavení elektronické žádosti testu COVID19 na ÚZIS. Podmínkou pro fungování služby je vyplnění unikátního odkazu pro eŽádanku v nastavení programu DUNA. Tento odkaz obdržel každý poskytovatel zdravotních služeb mailem z ÚZIS.


Účet pro ošetření pacienta

Účet pacienta  je určen pro zápis provedených výkonů a vydaných léků, které pak slouží jako podklad pro vytvoření dávek pro pojišťovnu. Zápis provedených výkonů je velice jednoduchý, ale program při něm provádí ještě spoustu navazujících kontrol a výpočtů, např.

 

 • kontrolu kódů na příslušné číselníky VZP

 • automatické dosazení hodnot bodů s přepočtem dle zadaného počtu vykázání

 • výpočet korunové hodnoty bodů

nebo

 • automatické přidání dalšího výkonového kódu

 • doplnění diagnózy k výkonům

 • kontrolu četnosti vykázání  kódu

máte-li v uživatelském nastavení či číselnících programu nastaveno.


Recepty

Jednoduše z číselníku vyberete lék nebo zdravotnický materiál a vytisknete pacientovi Recept. Nejenže si tiskovou šablonu můžete upravit dle typu Vaší tiskárny, ale můžete tisknout buď do předtištěného formuláře receptu nebo na bílý list papíru. Po tisku receptu dochází automaticky k jeho přepisu do Chorobopisu pacienta.

Další možností  je vystavení elektronického receptu přímo z programu. Stačí jen mít přihlašovací údaje a certifikát ze Státního ústavu pro kontrolu léčiv, které Vám umožní přístup do Centrálního úložiště eReceptů a osobní kvalifikovaný certifikát, kterým "podepíšete" vystavený recept. Identifikátor eR (ve formě čárového nebo QR kódu) můžete pacientovi vytisknout nebo odeslat mailem nebo poslat na mobil pomocí sms zprávy.


Výsledky laboratorních a odborných vyšetření

Na této záložce můžete zapisovat výsledky laboratorních a odborných vyšetření pacienta. Uvádí se datum zápisu, druh vyšetření (dle číselníku Druhy lab. a ostatních vyšetření), kdo vyšetření provedl a kdy bylo provedeno. Zapsané výsledky je možno pomocí tlačítka přepsat do aktuálního záznamu v chorobopise.

Zobrazí se zde i výsledky dodané z laboratoří, RTG, chirurgie atp. ze souborů ve formátu XML v datovém standardu Ministerstva zdravotnictví ČR DASTA DS3 nebo DS4 načtené v programu.


HPN, HOL, ZOL

Tři záložky, které se týkají "neschopenek". První je určena pro Hlášení vzniku dočasné pracovní neschopnosti (DPN), pro Potvrzení o trvání DPN a pro ukončení Hlášení DPN, druhá pro všechny typy  Hlášení ošetřujícího lékaře

 • jiná adresa pobytu v době pracovní neschopnosti

 • zrušení nebo povolení vycházek

 • změna diagnózy

 • porušení léčebného režimu

 • předání pacienta do péče jinému lékaři

 • předání k hospitalizaci

 • převzetí pacienta do péče

Třetí záložka slouží pro vytvoření Žádostí k neschopenkám, které lze elektronicky odeslat na ČSSZ přímo z programu DUNA. Jsou to :

 • Žádost o udělení souhlasu ke zpětnému uznání pracovní neschopnosti 

 • Žádost o udělení souhlasu k uznání DPN v období 7 dnů po ukončení předchozí DPN orgánem nemocenského pojištění

 • Žádost o udělení souhlasu k povolení možnosti volit dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu pojištěnce

 • Žádost o udělení souhlasu ke změně pobytu v době DPN z důvodu pobytu v cizině

Nové HPN může být ve formátu e-Neschopenka nebo ruční neschopenka. Elektronickou neschopenkou získává ošetřující lékař několik výhod :

 •  nemusí vyzvednávat papírové formuláře na OSSZ a uchovávat je pod zámkem v ordinaci

 •  nemusí ručně vyplňovat papírové formuláře Dočasné pracovní neschopnosti

 •  většinu předávaných dat  získává z evidence v programu, není třeba je opakovaně opisovat

 •  nemusí doručovat papírové hlášenky osobně nebo poštou na OSSZ

 •  může sledovat výsledek zpracování elektronicky odeslaných dílů RDPN

Jedním tlačíkem B2B lze vytvořit z pořízeného HPN, HOL nebo ZOL soubor ve formátu .xml  a odeslat na portál ČSSZ ke zpracování.

Předpokladem pro využívání e-Podání je přidělení čísla IČPE Českou správou sociálního zabezpečení a zavedení ošetřujícího lékaře do registrační databáze ČSSZ s oprávněním zasílat formuláře elektronicky. IČPE bude sloužit pro automatické generování čísla Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti.

IČPE lze získat pro všechna pracoviště, kliniky nebo oddělení společně, pokud mají shodné sídlo se sídlem poskytovatele zdravotních služeb nebo pro každé pracoviště či lékaře  samostatně. Zásadní je vždy místo výkonu práce ošetřujícího lékaře

Toto přidělené IČPE stačí uložit do základní konfigurace programu a  pokud máte certifikát SUKLu (který určitě kvůli vystavování eReceptů již máte), můžete začít pořizovat e-Neschopenky.


Míry

Záložka je určena pro vyplňování naměřených hodnot sledovaných zdravotních nebo fyziologických údajů o pacientovi. Jedná se o měřitelné numerické údaje, tak aby bylo možné vytvořit kromě sestavy i čárový graf. Hodnotových sloupců je celkem šest. Názvy a jednotky si definuje uživatel sám.


Sdílený lékový záznam pacienta

Jedno tlačítko v kartotéce umožní nasdílet lékařům informací o tom, jaké léky pacient užívá, za podmínky, že pacient nevyjádřil nesouhlas se sdílením svého lékového záznamu.

Lékový záznam pacienta zpřístupní ošetřujícímu lékaři pacienta všechny jeho předepsané a vydané recepty. Lékař tak může předejít duplicitnímu užívání léčiv se stejnou nebo podobnou léčivou látkou a zabránit nežádoucím kombinacím léků, které by mohly poškodit zdraví pacienta.


ePoukaz

Z dané záložky je možné vytvořit elektronický poukaz na zdravotnické pomůcky a odeslat jej do CÚeP. Typy poukazů, které je možné vystavit v elektronické podobě :

 • Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku

 • Poukaz na foniatrickou pomůcku

 • Poukaz na brýle a optické pomůcky

Při zakládání předpisu na CÚ SUKL probíhá kontrola na  číselník ZP,  je-li u daného prostředku vyplněno pole LIM1, LIM2 nebo LIM3, bude označen jako nutný ke schválení zdravotní pojišťovnou.

Některé vybrané zdravotnické prostředky mohou být předepisovány bez nutnosti schválení zdravotní pojišťovnou, kdy po dobu 6 měsíců je schválení nahrazeno signálním kódem. ePoukaz se předepisuje se stavem schválení „nevyžaduje schválení“ a povinně se vyplní datum signálního kódu (tedy to datum, od kdy se začalo předepisovat, tj. datum prvního ePoukazu na daný zdravotnický prostředek).

Pacientovi je možné notifikaci, že ePoukaz byl schválen a že si může  zdravotnický prostředek vyzvednout, předat přes sms zprávu, mailem nebo vytisknout průvodku vč. QR kódu.